Weboldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információk: ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKBAN
TERMÉKEINK

Hibabejelentés

Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy valamely oknál fogva Önnek a HIBABEJELENTÉS menüpontot kellett igénybe vennie!

Kérem olvassa el az alábbi idézetet, mely az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ből lett átemelve!

A szöveg végén egy űrlapot talál, melyet értelemszerűen kérünk kitölteni!
A kitöltött űrlap továbbítódik központunkba. Munkatársaink ennek alapján igyekeznek felvenni Önnel a kapcsolatot és elindítani a folyamatot!

 

RÉSZLET AZ ASZF-ből

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

 

A MEGRENDELŐ a SZOLGÁLTATÓ hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő MEGRENDELŐ az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a MEGRENDELŐ érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a MEGRENDELŐ az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A MEGRENDELŐ – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a MEGRENDELŐ nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a MEGRENDELŐ is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a MEGRENDELŐ egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban MEGRENDELŐ viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A MEGRENDELŐ köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A MEGRENDELŐ közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A SZOLGÁLTATÓ csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a MEGRENDELŐ részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a SZOLGÁLTATÓ nem köteles a MEGRENDELŐ kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a MEGRENDELŐnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a MEGRENDELŐ – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a MEGRENDELŐ kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a MEGRENDELŐ a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A MEGRENDELŐ a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a MEGRENDELŐnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a MEGRENDELŐ a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a SZOLGÁLTATÓ vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Egyes termékeknél SZOLGÁLTATÓ kikötheti a nem a SZOLGÁLTATÓ által kijelölt szakember által történő szakszerű üzembe helyezés kötelezettségét és annak igazolását is.

A SZOLGÁLTATÓ jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a MEGRENDELŐ kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a MEGRENDELŐ a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a MEGRENDELŐ az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Cégnév

MEDFOUR Kft.

Cím

9300 Csorna, Thököly út 40.

E-mail

info@medfour.hu

Levelezés

9301 Csorna, Pf.53

Központi telefonszám

06.96.593.345

Központi Fax

06.96.593.346

 

A hibás, vagy hibásnak vélt terméket ugyanerre a címre kérjük eljuttatni, személyesen, vagy bármely csomagküldő vállalkozás segítségével.

Személyes átvételnél a helyszínen hibabejelentő lapot állítunk ki, csomagküldő szolgáltatás igénybe vétele esetén, kérjük a termékhez mellékelje a hibajelenség, a hiba pontos leírását. Ekkor az átvételt a csomagküldő vállalkozás szállítólevele igazolja.

Minden csomag bontásról videofelvételt, illetve fotót készítünk.

A garanciális hiba elbírálásának határideje 15 nap, de minden esetben igyekszünk azt a legrövidebb időn belül visszaigazolni.

A jótállási és/vagy garanciális igény bejelentéséhez a garancia levél és/vagy a vásárlási számla másolata szükséges, de minden esetben kétséget kizáróan bizonyítani kell a vásárlás pontos dátumát, és a terméknek pontosan beazonosíthatónak kell lennie.

Amennyiben a terméken szerepel gyártási szám, akkor a garancia levélnek minden esetben rendelkezésre kell állnia, mert a számla nem minden esetben tartalmazza a termék megnevezése és ára mellett, annak egyedi azonosítóját.

7.5. Garanciális vagy jótállási igény elutasítása

Minden jótállási és/vagy garanciális bejelentést megvizsgálunk. Amennyiben a vásárló igénye nem megalapozott, az elutasításra kerül, ekkor a bevizsgálásért díjat számolunk fel, mely 2000 Ft+ áfa azaz 2540 Ft összeg, melyet a visszaszolgáltatott gép, berendezés átadásakor az ügyfélnek "garanciális igény elbírálása" címen kiszámlázunk. 

Amennyiben a garanciális igény igazolást nyer, azaz az egyes esetekben magunk, illetve a hivatott szakszerviz jogosnak találja azt, semmilyen bevizsgálási vagy egyéb költség a vásárlót nem terhelheti.
Az elutasító határozat ellen vásárló, MEGRENDELŐ jogorvoslati lehetőséggel élhet az alábbi fórumokon:

- fogyasztó védelem
- független szakértői vizsgálat
- bíróság előtt támadhatja meg a határozatot

 

Az alábbiakban egy űrlapot talál, melyet értelemszerűen kérünk kitölteni!
A kitöltött űrlap továbbítódik központunkba. Munkatársaink ennek alapján igyekeznek felvenni Önnel a kapcsolatot és elindítani a folyamatot!